Onderwijs

In de Dutch TechZone staat de mens centraal. Regio van excellent vakmanschap, dat is Dutch TechZone. Daar zijn we trots op en dat willen we behouden. Daarom is samenwerking met en binnen kennisinstellingen van groot belang. NHL Stenden , Alfa-college en Drenthe College hebben in intentieverklaring bekrachtigd dat zij zich maximaal willen inspannen om het techniek-onderwijs binnen de Dutch TechZone op kwalitatief goed niveau te houden en te versterken. Uitgangspunt is dat de onderwijsinstellingen versterkt gaan inzetten op een optimale aansluiting tussen het onderwijs en de wensen van het bedrijfsleven van alle bedrijven binnen de Dutch TechZone.

De onderwijsinstellingen willen optimaal aanhaken bij de Dutch TechZone, zodat bij de ontwikkeling van bovenstaande initiatieven samengewerkt kan worden met het bedrijfsleven om aan te sluiten op hun wensen en visies.

Stand van zaken op 11 juni 2018:

  • Verkenning Praktijk Gestuurd Onderwijs uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten volgt een verdiepingsslag op diverse onderwerpen.
  • Opstellen van een Deltaplan Techniek
  • Haalbaarheidsstudie Techniekcampus, voortvloeiend uit resultaten verkenning

Contactpersoon: Cindy Elsman, cindy.elsman@ommen-hardenberg.nl, 06-52568762